Лаборатория по лазерна безопасност

Лазерна безопасност

Пловдив Тех Парк АД разполага с добре оборудвана Лаборатория по лазерна безопасност. В състояние сме да тестваме различни лазерни устройства за тяхното съответствие с действащите международни норми за безопасност на лазерните съоръжения.

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за измерване на основните технически и физични характеристики на лазерното лъчение в максимално широк спектрален и времеви диапазон.

Апаратурата позволява прецизно измерване на мощността и енергията на лазерното излъчване, генерирано от практически всякакви лазерни източници от обхвата на международните стандарти по лазерна безопасност.

Измерителната апаратура OPHIR, Израел,е окомплектована с детектори на лъчева мощност и енергия със следните характеристики:

 • Спектрален диапазон – от 190 нм до 20 мкм.
 • Измервана мощност от 10-9 Вт. до 3 Вт.
 • Измервана енергия от 10-9 Дж. до 2 Дж.
 • Точност от +/- 3 до 7%

Разполагаме и с прибори за измерване на средна и висока лъчева мощност в:

 • Спектрален диапазон – от 0,2 до 20 мкм.
 • Измерителен диапазон – от 200 Вт. до 10 кВт.

 Апаратура за спектрални измервания:

 • Спектрометър модел HR4000CG за UV-NIR, производител Ocean Optics

Апаратура за дозиметричен контрол

 • Лазерен дозиметър “Ладин”, производител Туламашзавод АК

Лабораторията изпълнява услуги за:

 • тестване на лазери и лазерно оборудване за съответствие със стандарта за лазерна безопасност;
 • обучение на персонал за безопасна работа с лазерно оборудване

Дейност на лабораторията

 • Подпомагане на конструктори на нови лазерни продукти, а също производители и ползватели на такива при оценяването на съответствието на продуктите към изискванията за лазерна безопасност;
 • Подпомагане на производители и потребители при изграждане и поддържане на система за контрол на спазването на това съответствие;
 • Изпълнение на поръчки за измерване на физични параметри на лазерното лъчение, издаване на протоколи от измерванията;
 • Изпълнение на поръчки за тестване на лазерни устройства съобразно изискванията на стандарта за лазерна безопасност БДС/EN/IEC 60825 – “Безопасност на лазерни съоръжения”, определяне на стандартизирани в тези норми характеристики, издаване на тест протоколи;
 • Тестване на новосъздадени и произвеждани лазерни устройства за съответствие с условията за СЕ маркиране;
 • Външни инспекции на лазерни устройства;
 • Изготвяне на технически препоръки за привеждане на използвано старо оборудване към изискванията на действащите стандарти;
 • Изпълнение на поръчки за изработване и внедряване на потребителски системи за контрол на лазерната безопасност;
 • Изпълнение на заявки за обучение по лазерна безопасност на оператори, конструктори и технолози на лазерни машини;

Част от лабораторния комплекс на Пловдив Тех Парк АД.

Лаборатория по автомобилна диагностика

Лаборатория по роботика