Консултантски услуги

Редица проучвания сочат пряката положителна зависимост между финансовата грамотност и благосъстоянието на индивида. Ние осъзнаваме ключовата важност на финансовата компетентност и постоянното натрупване на нови знания, свързани с финансите и рационалното им управление. Пловдив Тех Парк предлага бизнес консултантски услуги с преференциални условия на всички стартиращи предприятия от Бизнес инкубатора. Чрез дружеството Етик Финанс АД, осигуряваме на компаниите на територията на тех парка, всички нужни услуги и консултации за създаването и функционирането на бизнеса.

Експертизата ни често служи за нуждите на различни заинтересовани страни, включително потенциални инвеститори и кредитори, партньори, клиенти, обществото. Сделки като сливания и придобивания, инвестиции на зелено и продажбата на предприятия са неизбежно придружени от задълбочен финансов анализ, прогнозиране и оценка.

Имаме удоволствието да ви предложим следните правни и консултантски услуги:

1.Консултации, съдействие и изготвяне на цялостна документация при преобразуване на публични и непублични дружества чрез:

♦Вливане♦ ♦Сливане♦ ♦Разделяне♦ ♦Отделяне♦ ♦Отделяне на еднолично търговско дружество♦ ♦Промяна на правната форма на търговски дружества♦

2. Подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции на капиталовите пазари – български и чуждестранни.

3. Изготвяне на проспекти за допускане до търговия на емисии облигации.

4. Консултации и подготовка на документация за придобиване статут на публични дружества от страна на непублични и листване на емисии акции от капитала им на фондовата  борса.

5. Консултации относно капиталовата структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси на публични и непублични дружества.

6. Консултации и съдействие при придобиване на предприятия.

финансови консултации Растеж на бизнесаОбучения по финансова грамотност

„Етик Финанс” АД организира провеждането на курсове по Финансова грамотност, Планиране и управление на личния бюджет, Източници на приходи, Спестяване, Инвестиране, Права на потребителите на финансови услуги и др. по теми заявени от клиентите. Обучението се провежда присъствено, групово или индивидуално. Използваме учебните зали на ИТ УНИ “Махатма Ганди”. Осъзнавайки ключовата важност на финансовата грамотност, „Етик Финанс” АД работи усилено по организиране и провеждане на обучения по финансова грамотност и други образователни услуги в съчетание с практическо приложение на усвоените умения и знания. Това начинание разширява възможностите за обединяване на идеи и умения чрез комбиниране на упражнения, работа в малки групи, демонстрации и лекции  и обогати дейностите на дружеството.

Анализ на капиталовата структура и ликвидността

Анализ на приходите и източниците на приходи

Анализ на разходите и източниците на разходи

Анализ на паричните потоци на фирмата

Анализ на паричните потоци на фирмата

Анализ на финансовите показатели на фирмата

Краткосрочно и дългосрочно финансово прогнозиране и планиране

Изготвяне на стратегии за увеличаване на приходите и рентабилността

Изготвяне на стратегии за намаляване на разходите

Анализ на ликвидността и финансовия левъридж, анализ на оперативния левъридж

Анализи на чувствителността, SWOT анализи

Анализ на Критичната точка