Клуб на електронния лидер

Цели на сдружениетоЛого на Клуб на Електронния лидер

1. Утвърждаване на Електронното лидерство в България и Европа, като ключов компонент от стремежа на Стратегията на Европейския съюз за цифров единен пазар за насърчаване на цифровите умения, необходими за съвременната европейска индустрия.

2. Да спомага за бързото обществено, политическо и икономическо развитие на страната, като неделима част от Европа на базата на търсене и  създаване на лидери, използващи всички възможности и предимства на компютърната техника и технологии, за да може Европа да се конкурира, да расте и да създава работни места.

3. Популяризиране дейността на електронните лидери като ръководители на интердисциплинарен персонал и които се осланят на технологиите, за да постигнат цел, достъпна чрез ИКТ, с приложение на Е-лидерски умения, включващи стратегическо лидерство, бизнес знания и дигитални умения.

4. Да стимулира, насърчава и защитава интересите на членове си чрез ефективно застъпничество, комуникации, образование и обучение, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за бранша;

5. Да бъде най-авторитетен и ефективен глас за електронните лидери в България, в Европа и по света;

Дейности на Клуб на електронния лидер:

1. Клуб на електронния лидерКлубът организира събеседвания, кръгли маси, конференции, семинари, уебинари по нормативно-правни проблеми, свързани с електронното лидерство, информационните технологии и компютърните науки;

2. Клубът се занимава основно с научно-изследователска и развойна дейност с широк обхват на приложение и акцент в сферата на информатиката и и компютърните науки;

3. Клуб на електронния лиред организира и развива нови дейности с актуална значимост, свързани с информатиката и електронното лидерство, лекции и дискусии по технологичното развитие на фирмите от реалния бизнес, запознаване с двъзможностите за финансиране от фондовете на Европейския съюз и други.

Допълнителни дейности:

1. Екипът на Клуб на електронния лидер предлага Консултантски услуги, разработване или изпълнение на проекти и програми, организиране и провеждане на обучения, събеседвания, кръгли маси, семинари, конференции и други мероприятия;

2. Сдружение Клуб на електронния лидер разработва анализи и доклади за състоянието на електронното лидерство в България и Европа;

3. Предлагаме всички дейности по издаване и разпространение  периодични и непериодични издания и онлайн медия;

Приходите от допълнителната стопанската дейност ще бъдат използвани за постигане на целите на сдружението.

Електронно лидерство