Проекти

Участие в Европейски проекти

Проект “Нов магнитометър”

магнитометър оптични технологии                                                 магнитометър
 В периода 2002-2005г. “Оптела-Лазерни технологии”, като член на международен консорциум, взе участие в изпълнението на изследователски проект по 5-а Рамкова програма на Европейския съюз.
Проектът “New all-optical systems and methods for precise magnetic and electromagnetic field measurements (NEW MAGNETOMETER)” (“Нови оптични системи и методи за прецизни измервания на магнитни и електромагнитни полета”) се осъществи в рамките на програмата за специфични изследвания и технологично развитие “Конкурентен и устойчив растеж”, по Договор № G6RD-CT-2001-00642 между Европейската Комисия (ЕК) и пет организации от Италия, Австрия и България, както следва:
  •     Университета на Сиена, Италия
  •      Технически университет, Грац, Австрия
  •      Институт по електроника на БАН, България
  •      “Оптела” ООД, България
  •      “Оптела-Оптични технологии” (сега Лазерни технологии), България
Проектните дейности, възложени на “Оптела-Оптични технологии” АД, се изпълниха на практика от технически екип от специалисти на “Сатура” АД.
В рамките на проекта, нашета фирма разработи, изработи и изпита прототип на нов тип оптичен магнитометър, основан на кохерентни резонанси на свръх фини преходи в атоми на алкални метали, възбудени с лазер.
През 2005г., проекта беше приет от ЕК като успешно изпълнен.
За новия метод и устройство са издадени Европейски патент No. EP 1 570 282, Български патент No. BG 65341 и Немски патент No. DE 60321718.

Проект “Хибридно заваряване”

хибридно заваряване

CRAFT проект по 5-а Рамкова програма. Изпълнява се по договор GIST-CT-2002-50200 с Европеиската комисия. Координатор е “Цепа Лазертехник”, Швеция и в него вземат участие Технологичният парк “Инасмет” в Испания, както още десет малки и средни предприятия от Испания, Швеция, Италия, Дания, България.
Проектът е изпълнен в периода 2002-2004г.

Иновационни проекти

НИФ Проект “Модулна система”

модулна система за рязане                             модулна система

 В периода от октомври 2005г. до април 2008г., МИЛИТ “Сатура” АД изпълни иновационен проект “Модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали, с използване на високотехнологични източници” на българския Национален Иновационен Фонд (НИФ).

По силата на Договор ИФ-02-10 / 24.10.2005г., сключен с ИАНМСП, МИЛИТ “Сатура” АД изпълняваше функциите на координатор и съизпълнител на проекта.

Проекта като цяло се изпълни от група партньорски фирми-съизпълнители, както следва:

  • “Сатура” АД
  • Лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията” към ТУ-София
  • фирма “Росса” ООД, София
  • фирма “ЕТА 17” ООД, София

Като краен резултат от изпълнението на проекта, е изработен и изпитан прототип на нова машина за лазерно рязане “МС 1530L, чийто параметри са на съвременно техническо ниво.

проекти лазер MC1530L

Проект “Лаборатория за лазерна безопасност”

 През 2008г. дружеството започна работа по проект от програма ФАР: “Изграждане на информационна и лабораторна инфраструктура на Клъстер “Лазери и оптика“ – Пловдив”, като съизпълнител по договор №  BG 2005/ESC/G/CDI-II-002 от 01.03.2008 год. с МИЕ.

проект лаборатория по лазерна безопасностВ този проект “Сатура” АД участвува в дейностите, свързани със създаването на лаборатория за лазерна безопасност.

Проектът е завършен през април 2009г. В резултат на неговото изпълнение, беше създадена Лаборатория за лазерна безопасност, оборудвана със съвременна апаратура за измерване на лазерни параметри.