ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИИИТ)

Лого на Институт по информатика и иновативни технологииИнститут по информатика и иновативни технологии е структурно звено от Пловдив Тех Парк. Институтът е основан през 2018 г., по Закона за юридическите лица като сдружение с нестопанска цел, провеждащо научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и технологични умения в областта на неговите приоритетни изследователски направления, както и образователна дейност и разпространение на научни знания в областите на информатиката, информационните технологии и електронното лидерство.

В съответствие с Европейските приоритети и програми за научни изследвания и световните тенденции в развитието на информатиката и иновативните технологии, както и в контекста на международните договорености и необходимостта от социално-значими за България приложения, ИИИТ определя приоритетните цели на своята дейност.

Цели на Институт по информатика и иновативни технологии:

Списание ИИИТ брой 11. Генериране на иновативни бизнес идеи и реализиращите ги технологии с висок потенциал за практическо приложение. Създаване на компютърно базирани информационни и управляващи методологии, софтуерни платформи за обучение, за електронна търговия, информационни и експертни системи, процеси и услуги, които са нови за пазара или представляват технологична новост с полезен ефект, задоволяващ реална пазарна потребност и създаващ стойност за потребителите, собствениците и обществото като цяло.

2. Популяризиране и подкрепа на инициативи за развитие на дигиталната трансформация за подобряване на бизнес-средата, конкурентостта и структурата на икономическите отношения за ускоряване на икономическия растеж и подобряване на благосъстоянието на района, страната и Европа.

3. Да стимулира, насърчава и защитава интересите на членовете си чрез ефективно застъпничество, комуникации, образование и обучение, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за бранша.

Към Институт по информатика и иновативни технологии функционират:

Лабораторният комплекс към Пловдив Тех Парк разполага с 5 лаборатории:

– Лаборатория за лазерна безопасност

– Лаборатория по иконометрия

– Лаборатория по роботика и изкуствен интелект

Лаборатория по аудио визуална интелигентност (ЛАВИ) 

– Лаборатория по Мрежови комуникации и облачни услуги

Лаборатория по дигитална автодиагностика