Петър Наньов Троплев беше заличен в ТР

На 09.06.2014г. Петър Наньов Троплев беше заличен в Търговския регистър като представител на Корпорация за технологии и иновации АД – ю.л. Изпълнителен член на СД и представляващ Оптела АД. Като представляващи Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. Изпълнителен член на СД на Оптела АД остават Петър Нейчев Нейчев и Петър

Read More...

ПОКАНА за свикване на Годишно Общо Събрание на акционерите на “ОПТЕЛА” АД

Покана за свикване на ОСА на Оптела АД на 24.06.2014г. от 11:00 ч. в гр.Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ 14 Годишен доклад за дейността за 2013г. Анализ и разясняване на информацията по Приложение 11 Оповестяване Доклад ДВИ 2013г. Одиторски доклад 2013г. Финансов отчет за 2013г. Примерно пълномощно

Read More...

“АУТОМОЛ” и ”ОПТЕЛА”

На 30. 10. 2013 година приключи успешно Европейски проект от Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG 051PO001-2.3.02  по Програма “Безопасен Труд” на Европейския Социален Фонд – “Европейски стандарт- автосервиз “АУТОМОЛ” гр. Пловдив”. Със средствата по този проект беше проектирана, изпълнена и монтирана обезпрашителна камера за прдбояджийска подготовка на автомобилите. Тази инсталация занчително подобри условията

Read More...

„Оптела“ АД: финансови отчети – неконсолидиран 30.09.2012 г.

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори – заедно и по отделно: Петър Нейчев Нейчев Петър Наньов Троплев ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ Основният предмет на дейност на дружеството според дружествения устав е : Проектиране, внедряване и производство на лазерни системи, лазерни източници, системи за тяхната автоматизация, лазерни оптични елементи, материали за лазерна техника; металорежещи машини, възли и

Read More...

„ОПТЕЛА“ АД

На 17.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на „ОПТЕЛА“ АД (с бивше наименование „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ АД): 1. Промяна на фирмата на дружеството от «Оптела – лазерни технологии» АД на «Оптела» АД; 2. Промяна на адреса на управление на Дружеството:  от гр.Пловдив, ул. «Проф. Цветан Лазаров», №1 на гр.Пловдив, ж.р.„Тракия“,

Read More...

„Оптела-лт“ АД – отчет и допълнителна информация

А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период. Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период. Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството. Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД-София. С решение на НС на КТИ “Съединение” АД, което се състоя на

Read More...

„Оптела-лт“ АД – междинен доклад и информация

І. Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2011г. 1. На 31.08.2011г. бяха заличени в Търговския регистър като членове на Управителния съвет Енчо Евгениев Чолаков, Огнян Валентинов Бояджиев и Валерий Атанасов Гергиминов. Управителният съвет продължи дейността си в състав от пет лица: Чавдар Василев Младенов Петър Георгиев Стайков, Георги Атанасов Русенов, Иван Петров

Read More...

Промяна в НС на „Оптела-лазерни технологии“ АД

С тази промяна е освободен  Пламен Иванов Петков, а Петър Нейчев Нейчев е вписан като ф.л. представител на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ  СЪЕДИНЕНИЕ АД в качеството му на член на Надзорния съвет на ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД.

Read More...

Доклади и отчети на „Оптела-Лазерни технологии“ АД за 4-то тримесечие на 2011 г.

А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период. Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период. Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството. Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД-София. С решение на НС на КТИ “Съединение” АД, което се състоя на

Read More...