Програма за преструктуриране на капитала на „Пловдив Тех Парк“ АД

Днес, 20.01.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД се прие Програма за преструктуриране на капитала на дружеството и План за действие с индикативен график за изпълненинието му. Protokol_SD_PTP Programa_PTP

Read More...

“Тех парк Оптела” АД стана “Пловдив Тех Парк” АД

Днес, 02.01.2020 г. с номер на вписване 20200102114746 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ беше вписана промяната на наименованието на дружеството от “Тех парк Оптела” АД на “Пловдив Тех Парк” АД и беше променен и предмета на дейност на дружеството, а именно: “Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта

Read More...

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г.

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г. в гр.Пловдив, р-н Тракия, ул. “Вълко Шопов” 14 Файлът можете да изтеглите от ТУК.

Read More...

Покана за Извънредно ОСА на “Тех парк Оптела” АД

Покана за  Извънредно ОСА на “Тех парк Оптела” АД на 23.12.2019 г. от 10:00 часа и материали по дневния ред: Декларация по чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК – ТУК Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите – ТУК Декларация и съгласиепо чл. 234, ал.3 от Търговския закон – ТУК Декларация по чл. 116а,

Read More...

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД ЗА III-TO ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

Декларация по чл.100 – ТУК Форма 2 – ТУК Декларация по чл.100 – ТУК Информация съгласно Приложение №9 от Наредба 2 на КФН – ТУК Пояснителни бележки – ТУК

Read More...

ПРОМЯНА В ЛИЦАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД

На 10.10.2019г. с номер на свисване 20191010142338 в Търговския регистър Петър Георгиев Стайков беше заличен като представител по чл.234, ал. 1 от Търговския закон за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и представляващ Тех парк Оптела АД, ЕИК 825397012

Read More...