Промяна в СД на Пловдив Тех Парк АД

На 18.07.2022г. с номер на вписване в Търговския регистър 20220718160423 по партидата на Пловдив Тех Парк АД Георги Илиев Гаров беше вписан като член на Съвета на директорите на дружеството, а Христо Панчев Смоленов беше заличен като член на СД. Вписването и заличаването са в резултат на решението на ОСА от 30.06.2022г. Aktualno_PTP_19.07.2022

Read More...

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД проведено на 30.06.2022г.

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД проведено на 30.06.2022г.

Read More...

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД на 30.06.2022г. и материали по дневния ред.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД на 30.06.2022г. и материали по дневния ред.

Read More...

Вписана промяна в обстоятелствата на „Пловдив Тех Парк“ АД

На 26.08.2021г. с номер на вписване 20210826184755 Росен Руменов Герасимов беше вписан като представител по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на директорите на Пловдив Тех Парк АД. С неговото вписване  Пловдив тех парк АД  ще се представлява пред

Read More...