Промяна в СД на Пловдив Тех Парк АД

На 18.07.2022г. с номер на вписване в Търговския регистър 20220718160423 по партидата на Пловдив Тех Парк АД Георги Илиев Гаров беше вписан като член на Съвета на директорите на дружеството, а Христо Панчев Смоленов беше заличен като член на СД. Вписването и заличаването са в резултат на решението на ОСА от 30.06.2022г. Aktualno_PTP_19.07.2022

Read More...