Придобиване на дялове на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии Пловдив ООД

На 05.04.2021г. с номер на вписване 20210405111514 в Търговския регистър беше вписано придобиването от Пловдив Тех Парк АД на 300 дяла, с номинална стойност 3000 лева, представляващи 60% от дружествените дялове на ПРОФЕСИОНАЛЕН ЧАСТЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ ООД, ЕИК 160003984, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Вълко Шопов 14. Дружеството е учредено през 2006 г. с капитал 5000 лева. В резултат на вписването съдружници в него са Пловдив Тех Парк АД с 60% от капитала и Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 с 40% от капитала. ПРОФЕСИОНАЛЕН ЧАСТЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ ООД е лицензирано от НАПОО като Център за професионално обучение (ЦПО).

Актуално_ПЧЕКИТ_Пловдив