Придобиване на дялове на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии ООД

На 05.04.2021г. с номер на вписване 20210405111928 в Търговския регистър беше вписано придобиването от Пловдив Тех Парк АД на 180 дяла, с номинална стойност 180 лева, представляващи 60% от дружествените дялове на ПРОФЕСИОНАЛЕН ЧАСТЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД, ЕИК 204877244, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Вълко Шопов 14. Дружеството е учредено през 2017 г. с капитал 300 лева. В резултат на вписването съдружници в него са Пловдив Тех Парк АД с 60% от капитала и Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 с 40% от капитала. ПРОФЕСИОНАЛЕН ЧАСТЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД е лицензирано от МОН като частен професионален колеж за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация.

Актуално_ПЧЕКИТ