Промяна в представителството на “Пловдив Тех Парк” АД

На 28.10.2021г. с номер на вписване 20211028141323 в Търговския регистър Васка Георгиева Стоянова беше заличена като представител по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на директорите на Пловдив Тех Парк АД.
С нейното заличаване Пловдив тех парк АД  ще се представлява пред трети лица от представителите на КТИ АД, както следва: от Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а от Венелин Красимиров Йорданов и Росен Руменов Герасимов – ЗАЕДНО.

Aktualno_PTP_29.10.2021