Вписана промяна в обстоятелствата на „Пловдив Тех Парк“ АД

На 26.08.2021г. с номер на вписване 20210826184755 Росен Руменов Герасимов беше вписан като представител по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на директорите на Пловдив Тех Парк АД.

С неговото вписване  Пловдив тех парк АД  ще се представлява пред трети лица от представителите на КТИ АД, както следва: от Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а Венелин Красимиров Йорданов, Васка Георгиева Стоянова и Росен Руменов Герасимов – ПО ДВАМА.

За представители по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Фондация Международен Институт за изследване на Кооперациите, ЕИК 131461623 в Съвета на директорите на Пловдив Тех Парк АД са избрани проф. д.м.н ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТОТКОВ, проф. д.т.н. ЧАВДАР ИВАНОВ ДАМЯНОВ, КУМАР МУРАЛИДАР НИРАДЖ и ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГИШИН, с досегашния представител проф. д.ик.н АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.