История

Кои сме ние

„Заводът за лазерна техника“ е заводски комплекс за производство на лазерна апаратура, съществувал в края на XX век в Пловдив.

Създаден като Завод за лазерна техника в Пловдив през 1980 г., по-късно прераства в комплекс Оптоелектроника, лазерна техника и лъчеви технологии. В комплекса през 1981 г. е произведен първият индустриален СО2 лазер „Хебър 1“, чийто лазерен лъч отваря бутилката шампанско за празнуващия колектив. Лазерът е демонстриран на Техническия панаир в Пловдив през 1982 г. След това участва на изложбата „България- 40“ в Москва, където е сключен и първият договор за износ в СССР. До 1985 г. са създадени още 4 нови образеца – един от тях е показан на изложба в Хановер. Всеки следващ образец е създаван на модулен принцип с нарастваща мощност. Стотният лазер „Хебър“ е произведен през 1988 г.

През 1982 г. е произведен първият технологичен лазерен комплекс „ТЛК-1“. Това е програмно управлявана машина за лазерно рязане, заваряване и закаляване. Комплекс от този тип се внедрява в технологичния процес за рязане на стомана в комбинат „Бета“, в Червен бряг.

През 1986 г. комплексът е преструктуриран като Стопанско обединение „Оптични технологии“ и е създаден Институт по лазерна техника и оптика „Квант“. В него са конструирани лазерните източници и системи, разработвани са сложни технологични процеси – за лазерна обработка, за производство на инфрачервена оптика, за израстване на кристали и др.

До края на 1988 г. за развитие на комплексът са изразходвани 25,094 млн. лв. За производствената база е осигурена 22 хил. кв. м разгърната площ. Стоковата продукция надхвърля 35,347 млн. лв., в т.ч. продукцията за износ надхвърля 29 млн. лв., при много добра рентабилност.

За периода от 1982 до 1990 г. са произведени около:

380 технологични лазерни комплекси, от които 200 броя са изнесени в Франция, Италия, Англия, Гърция, Турция, Израел, Иран, Ирак, Египет, Индия, и около 150 за СССР.

120 инсталации за израстване на кристали – РУМО, за СССР

20 лазера на меден бромид – КОБРОЛ

50 лазерни медицински системи „Прометей“

значително количество лазерни оптични елементи.

През 1986 г. се усвоява производството  на съоръжения за пречистване на битови и индустриални отпадни води.

До 1989 г. обемът на производството нараства 7 пъти, а търсенето на лазери само в СИВ се увеличи 12 пъти. Персоналът във всички звена на обединението достига 1200 души.

През 1989 г. е създадена държавната фирма „Оптични технологии”, която включва

бившето стопанско обединение „Оптични технологии“ – Пловдив,

Научноизследователски интитут по оптика, лазерна техника и лазерни технологии „Квант“

Завод за лазерна техника

Завод за специално оборудване за кристали

Инженерингово предприятие

След 1989 г. започналите затруднения с руския пазар, държавната незаинтересованост, отнемането на производствената база на ул. „Кавала“ в Пловдив, закриването на института и спирането на развойната дейност, съкращаването на персонала, са основните причини фирмата да загуби международните пазари. През 1997 г. е открита процедура за приватизиране на „Оптични технологии“ – АД. От дружеството е създадена фирмата „Оптела“ – АД, която по-късно прераства в „Тех Парк Оптела“ АД.

„Оптела“ е технологична фирма в Пловдив с база и в Пазарджик, специализирана в производство на металорежещи машини и за извършване на лазерни и механични услуги. Тя е правоприемник на Завода за лазерна техника.

През 1997 г, държавната фирма Оптични технологии е приватизирана и е трансформирана в публично акционерно дружество „Оптела – лазарни технологии“ със 100% частен капитал. В периода 1998-2009 г. производствената листа на фирмата е модернизирана и обогатена с нови продукти: лазерни системи за рязане и гравиране с твърдотелни и газови лазери, работещи в областта на средните мощности. Постепенно компанията възвръща загубите пазари на държаванат фирма в Русия , Иран и Източна Европа и печели нови пазари в Турция, Гърция и други държави.

След приватизацията се възобновяват контактите с Руската академия на науките в областта на лазерните технологии и производство на нови модерни и усъвършенствани системи. В резултат на това сътрудничество се усвояват и произвеждат системи за рязане и гравиране с твърдотелни и газови лазери, както и терапевтични лазери. В този период, съвместно с Руската академия на науките, в България започва да се провежда ежегодно „Конференция за лазери и лазерни технологии”, с участието на учени от БАН и Европа.

В периода 1991 – 1996 г., в резултат на политико-икономическите промени в Източна Европа  и свиването на пазарите, производството намалява.

През 1997 г.  Дружеството е приватизирано и  става публично акционерно дружество със 100% частен капитал под фирмата „ОПТЕЛА – Оптични технологии“АД, листвано на пода на БФБ-София АД. Новите собственици запазват профила на технология и производство и с правилно насочена политика на инвестиции, маркетинг и управление, успяват да стабилизират дружеството и да върнат част от изгубените пазари.

Възобновяват се дългогодишните контактите с Руската академия на науките в областта на лазерните технологии и производство на нови модерни, усъвършенствани системи. В резултат на това сътрудничество се усвояват и произвеждат системи за рязане и гравиране с твърдотелни и газови лазери, както и терапевтични лазери. В този период, съвместно с Руската академия на науките, в България започва да се провежда ежегодно „Конференция за лазери и лазерни технологии”, с участието на учени от БАН и цяла Европа. Създава се и „Лаборатория по лазерна безопасност“.

През 1998г.„ОПТЕЛА-Оптични технологии“ АД е сертифицирано по Стандарта за качество „ISO 9001”.

Като противодействие на глобалната икономическа криза след 2010 г., се започва диверсификация на производството и окрупняване, чрез вливане в “ОПТЕЛА- Оптични технологии “АД на няколко машиностроителни фирми. Увеличен е и капиталът на дружеството.

През 2010 г. в компанията се вливат шест сродни машиностроителни фирми, като значими са:

„ЗММ Металик” АД Пазарджик – производител на металорежещи машини,

„УНИМАШ-Индъстрис” АД Пловдив – производител на инструментална екипировка,

Вливането довежда до увеличаване на капитала на дружеството от 9,1 млн. лева до 26,3 млн. лв, до диверсификация на производството и на дейността на компанията и до смаяна на името „Оптела“.

През 2011 г. на площадката на фирмата в Пловдив е открит автосервиз. Сервизът е разположен на площ от около 5000 кв.м и е един от най-големите в Пловдив. Разполага с модерно оборудване за диагностика на автомобили. След 2010 г. продължава развитието на фирмата и в областта на лазерните услуги като се разкрива единствената в България комплексно оборудвана Лаборатория по лазерна безопасност.

От 2015г. започва преориентиране на дейността на дружеството към новите ИТ технологии,високотехнологични услуги, електронна търговия и т.н.

За да се утвърдят новите направления и за да се намерят партньори в тяхното развитие, през 2016г. Дружеството се преименува в „Тех парк Оптела” АД. В предмета на дейност на „Тех парк Оптела” АД са включени дейностите по високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор и т.н.

В края на 2019г. е взето решение за преименуването на Тех парк Оптела АД в Пловдив тех парк АД.

Нашите партньори