Interview for diplomacytoday.in

74158666_421510308536808_1798262154969743360_n

Our CEO Ms. Vaska Stoyanova and Mr. Venelin Yordanov gave an interview today for diplomacytoday.in
The correspondent Mohit Srivastava asked questions about the development of our Tech park and the development of Indo-Bulgarian relations. The interview was attended also by Mr. Asif Iqbal from IETO.

Нашият изпълнителен директор г-жа. Васка Стоянова и г-н. Венелин Йорданов даде интервю днес за diplomacytoday. В
– Мохит Сривастава зададе въпроси за развитието на нашия технически парк и за развитието на Индо-българските отношения. На интервюто присъстваха и г-н. Асиф Икбал от IETO.