India Asean Business Summit at PHD Chamber of Commerce

Our CEO Mrs. Vaska Stoyanova and Mr. Venelin Yordanov attended today the India Asean Business Summit at PHD Chamber of Commerce. Meetings were held with Mr. Sanjay Aggarwal, Senior Vice President of PHD Chamber of Commerce and Industry and Dr. Ranjeet Mehta – Principal Director.

Нашият изпълнителен директор г-жа. Васка Стоянова и г-н. Венелин Йорданов присъства днес на срещата на върха на Индия Азиатския в Везел търговска камара. Срещите се проведоха с г-н. Санджай Агарвал, старши заместник-председател на Везел търговска камара и др. Ранджит Мета – главен директор.