Новини и информация за инвеститорите

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на "Тех парк Оптела" АД, проведено на 28.12.2017г.

Изтеглите от тук

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014

Изтеглите от тук

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на "Тех парк Оптела" АД на 28.12.2017г. в гр.Пловдив, ул. "Вълко Шопов" 14 и материали по дневния ред.

Изтеглите от тук

Финансовия отчет на Оптела към 30.09.2017

Изтеглите от тук

СД на "Тех парк Оптела" АД с нов мандат и нови членове

НА 03.10.2017г. с номер на вписване 20171003134038 в Търговския регистър по партидата на "Тех парк Оптела" АД бяха вписани новите членове на Съвета на директорите: Христо Панчев Смоленов и "Индийски институт по хардуерни технологии - България" ЕООД. Съветът на директорите продължава дейността си с нов петгодишен мадат в състав от пет лица: 

1. ФОНДАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ"
2. "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД
3. БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ
4. "ИНДИЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ХАРДУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
5. ХРИСТО ПАНЧЕВ СМОЛЕНОВ.

 

Протокол

Протокол от 21.09.2017

Протокол

Промяна в представителството на "Тех парк Оптела" АД

На 12.09.2017г. с номер на вписване 20170912142134 в Търговския регистър Георги Христов Палешников беше заличен като представител на Корпорация за технологии и иновации АД в Съвета на директорите на Тех парк Оптела АД. Със същия номер на вписване Венелин Красимиров Йорданов беше вписан като представител на Корпорация за технологии и иновации АД в Съвета на директорите на Тех парк Оптела АД. В резултат на извършените промени  Тех парк Оптела АД се представлява пред трети лица от представителите на КТИ АД – Петър Георгиев Стайков, Неделчо Богоев Питропски и  Венелин Красимиров Йорданов – заедно и по двама.

Актуално състояние

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на "Тех Парк Оптела" АД на 21.09.2017г.

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на "Тех Парк Оптела" АД на 21.09.2017г. от 09:00 часа в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" 14 и материали по дневния ред:

Мотивиран доклад

Примерно пълномощно

Протокол от СД на Тех Парк Оптела АД

 

Финансов отчет на "Тех парк Оптела" АД към 30.06.2017г.

 

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 "за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК" 

Изтеглете от тук.

 

 

Декларация No.: 1 по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 33, ал. 1, т. 3, Наредба 2

Изтеглете от тук.

 

Декларация No.: 2 по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 33, ал. 1, т. 3, Наредба 2

Изтеглете от тук.

 

Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба No.:2 от 17.09.2003 г. на КФН за второто тримесечие на 2017 г.

Изтеглете от тук.

 

Междинен доклад за дейността по чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба No.:2 от 17.09.2003 г. на КФН за второто тримесечие на 2017 г.

Изтеглете от тук.

 

Важна информация, влияеща върху ценните книжа за второто тримесечие на 2017 г.

Изтеглете от тук.

 

Финансови отчети - неконсолидирани 30.06.2017 г.

Изтеглете от тук.

 

Бележки към финансовите отчети 30.06.2017 г.

Изтеглете от тук.

 

Нови представители 17.07.2017 г.

На 17.07.2017г. Данко Арсов Арсов беше избран за представител по чл.234 от ТЗ на Фондация международен институт за изследване на кооперациите в качеството й на ю.л. член ца СД на Тех парк Оптела АД. Данко Арсов Арсов ще представлява фондацията в СД на Тех парк Оптела АД с Асен Иванов Конарев, Стефан Гълъбов Стефанов и Васка Георгиева Стоянова  - заедно и поотделно.

 

Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите

Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Тех парк Оптела“ АД, проведено на 20.06.2017 в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ 14

Изтеглете от тук.

 

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Тех парк Оптела" АД на 20.06.2017г. и материали по дневния ред.

Покана Материали

 

Протокол от Извънредното ОСА на "Тех парк Оптела" АД, проведено на 28.04.2017г.

Изтеглете от тук.

Финансов отчет на "Тех парк Оптела" АД към 31.03.2017г.

Изтеглете от тук: Финансов отчет

 

На 26.04.2017г. с номер на вписване в Търговския регистър 20170426154709 Георги Христов Палешников беше вписан като представител на КТИ АД в качеството му на ю.л. Изпълнителния директор и представляващ ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД. Със същия номер на вписване Петър Нейчев Нейчев беше заличен като представител на КТИ АД в качеството му на ю.л. Изпълнителния директор и представляващ ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД.
Дружеството ще продължи да се представлява пред трети лица от Петър Георгиев Стайков, Неделчо Богоев Питропски и Георги Христов Палешников - ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.

Със същия номер на вписване Васка Георгиева Стоянова беше вписана като представител по чл.234 от ТЗ на Фондация международен институт за изследване на кооперациите в качеството й на ю.л. член ца СД на Тех парк Оптела АД. Васка Георгиева Стоянова ще представлява фондацията в СД на Тех парк Оптела АД с Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов - заедно и поотделно.

Извлечение от търговския регистър

Годишен финансов отчет на "Тех парк Оптела"" АД  за 2016г.

От тук може да изтеглите прикачените файлове

 

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на "Тех парк Оптела" АД на 28.04.2017г. от 09:00 часа в гр.Пловдив, ул. "Вълко Шопов" 14 и материали по дневния ред.

Покана и материали по дневния ред.

 

Промени в съвета на директорите

На 22.02.2017 г. с номер на вписване 20170222134631 в Търговския регистър Нейчо Петров Нейчев беше заличен като представител по чл.234, ал.1, изр. трето от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД - ю.л. изпълнителен член на СД и представляващ Тех парк Оптела АД. 
Тех парк Оптела АД ще продължи да се представлява пред трети лица от Корпорация за технологии и иновации АД с представители Петър Нейчев Нейчев, Петър Георгиев Стайков и Неделчо Богоев Питропски – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.
 

Промени в начина на представляване на "Тех Парк Оптела" АД:

С решение 514 от 12.12.2016г. Пловдивски окръжен съд задължава Агенция по вписванията да впише промяна в начина на представляване на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД, а именно  “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД се представлява пред трети лица от “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД чрез представителите му – ф.л. по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон - Петър Нейчев Нейчев и Петър Георгиев Стайков – САМОСТОЯТЕЛНО, а Нейчо Петров Нейчев и Неделчо Богоев Питропски – САМО ЗАЕДНО
Представяме информацията веднага след узнаване за вписването.
 
От тук може да изтеглите: 
 
 

„Тех парк Оптела“ АД разкрива регулирана информация на обществеността чрез финансовата медия www.financebg.com .

 

Промени в името на дружетсвото и съвета на директорите

На 20.10.2016г. с номер на вписване 20161020151612 в Търговския регистър беше променено наименованието на дружеството от Хайтек парк Оптела АД на ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД в резултат на решението на ОСА от 10.10.2016г., на което бяха приети изменения в Устава по отношение наименованието на Дружеството.
Със същия номер на вписване Огнян Валентинов Бояджиев беше заличен като член на СД, а за нов член на Съвета на директорите беше вписан Боян Рашков Сугарев.

 

От тук може да изтеглите:  Актуално състояние и Устав на дружеството.

 

Протокол от Извънредното общо събрание на "Хайтек парк Оптела" АД, проведено на 10.10.2016г.

 

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на “ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА” АД на 10.10.2016г. и материали по Дневния ред

 

Изтеглете от тук: Финансов отчет на Оптела АД

 

 

Протокол от Редовното годишно общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА" АД, проведено на 28.06.2016г.    

 
Днес, 23.07.2015г., с номер на вписване 20150723102054 Нейчо Петров Нейчев беше вписан като представител по чл.234 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД - ю.л. Изпълнителен член на СД на Оптела АД. Дружеството ще се представлява пред трети лица от Петър Нейчев Нейчев, Петър Георгиев Стайков и Нейчо Петров Нейчев – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

ПОКАНА за свикване на Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на “ОПТЕЛА” АД

С решение на Съвета на директорите на “ОПТЕЛА” АД, взето на заседание на 09.05.2016г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2016г. от 13:00ч. в седалището на Дружеството в гр.Пловдив , ул. „Вълко Шопов” № 14.

Изтели приложените материали относно Редовното Годишно Общо Събрание

 
Актуално състояние
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Протокол от общо събрание на "Оптела" АД от 19.06.2015 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Сатура" АД започна подготовка на семинар с международно участие на тема " Лазерни технологии и иновации", който ще се проведе през м. май 2015 година. Това ще доведе до обновяване на отношенията на "Сатура" АД със стари и нови партньори.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол от Редовното годишно общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА" АД, проведено на 24.06.2014г.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 09.06.2014г. Петър Наньов Троплев беше заличен в Търговския регистър като представител на Корпорация за технологии и иновации АД - ю.л. Изпълнителен член на СД и представляващ Оптела АД. Като представляващи Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. Изпълнителен член на СД на Оптела АД остават Петър Нейчев Нейчев и Петър Георгиев Стайков.  

Актуално състояние

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА за свикване на Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на “ОПТЕЛА” АД

С решение на Съвета на директорите на “ОПТЕЛА” АД, взето на заседание на 09.05.2014г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 24.06.2014г. от 11:00ч. в седалището на Дружеството в гр.Пловдив , ул. „Вълко Шопов” № 14.

Изтели приложените материали относно Редовното Годишно Общо Събрание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Българска парламентарна делегация , водена от Председателя на Народното събрание Михаил Миков, в която участват парламентаристи, министри и представители на българския бизнес, посети Китай.

Председателят на Народното събрание Михаил Миков се срещна с Председателя на Общокитайското събрание на народните представители Джан Дъцзян, който заяви, че китайското държавно и правителствено ръководство ще насърчава местните компании активно да участват в инфраструктурни проекти в България

В състава на българскатабизнесделегация беше включен и Председателят на Съвета на директорите на “ОПТЕЛА” АД  д-р ик. Петър Нейчев.

На срещи с представители на китайските бизнес среди Д-р Нейчев обсъди възможностите за реализиране на съвместни проекти в областта на дей-ността на ОПТЕЛА – машиностроене,автосервизни дейности,електро-транспорт и др.           


                   На 04. 12. 2013 година В хотел “Шератон” София, водещи специалисти и мениджъри от “ОПТЕЛА” АД, начело с Председателя на Съвета на директорите д-р ик. Петър Нейчев, взеха участие в работата на организирания от Асоциацията на индустриалния капитал в България дебат на тема: “Реиндустриализацията на Европа- мит или реалност: Предизвикателства пред българската икономика”

В дебата взеха участие Председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос, министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов, проф. Д-р Анелия Клисарова- министър на образованието и науката, Румен Гечев- зам. Председател на Комисията по икономическа политика на 42-то народно събрание на Република България , Васил Велев- Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България , и др.

 


                 На 30. 10. 2013 година приключи успешно Европейски проект от Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG 051PO001-2.3.02  по Програма “Безопасен Труд” на Европейския Социален Фонд – “Европейски стандарт- автосервиз “АУТОМОЛ” гр. Пловдив”.

Със средствата по този проект беше проектирана, изпълнена и монтирана обезпрашителна камера за прдбояджийска подготовка на автомобилите. Тази инсталация занчително подобри условията на труд и повиши качеството на параметрите на работната среда. Всичко това комплексно ще се отрази върху по-прецизното и качествено изпълнение на бояджийските услуги  с марката “АУТОМОЛ” и ”ОПТЕЛА”.


                 На 17.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на "ОПТЕЛА" АД (с бивше наименование "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД):

1. Промяна на фирмата на дружеството от «Оптела – лазерни технологии» АД на «Оптела» АД;

2. Промяна на адреса на управление на Дружеството:  от гр.Пловдив, ул. «Проф. Цветан Лазаров», №1 на гр.Пловдив, ж.р.„Тракия", ул. «Вълко Шопов», № 14. Промяната е свързана само със смяната на името на улицата и новото номериране на обектите на нея, но дружеството фактически остава на същата територия

Откриване на автосервиз "ОПТЕЛА"

Най-големият цех за обработка на метали и ремонт на автомобили в Южна България - "Оптела - Лазерни Технологии" АД.

Фирмата ремонтира катастрофирали леки коли, камиони и автобуси.

"Оптела - Лазерни технологии" се включи в проекта Автоклъстер на тема: „Международна мрежа за сътрудничество на учебните и научно-изследователските институти и предприятията, свързани с автомобилната индустрия„.

Проектът свързва университети, научно-изследователски институти, малки и средни предприятия, за да подготви и изгради първата автомобилна мрежа в Югоизточна Европа между старите, новите и страните кандидат членки на Европейския съюз.

По време на проекта ще бъдат реализирани задачи в областта на автомобилната индустрия, повишаващи сътрудничеството между университетите и малките и средни предприятия.

 

 

 

 

 

Финансови отчети и информация за инвеститорите

 

Директор за връзка с инвеститорите: Огнян Дечев

Телефон за връзка: 0882 933 525

 

 

Финансов отчет на Оптела АД към 31.12.2016г

 

Финансов отчет на Тех Парк Оптела АД към 30.09.2016 г.
 
 

Уведомление по чл.148б ЗППЦК за разкриване на дялово участие в "Хайтек парк Оптела" АД - гр.Пловдив

 

Финансов отчет на Оптела АД към 30.06.2016г.

 

Финансов отчет на Оптела АД към 31.03.2016г.

 

 

 

Годишен Одитиран финансов отчет на Оптела АД към 31.12.2015г

 

 

 

Финансов отчет на Оптела АД към 31.12.2015г

 

 

Финансов отчет на Оптела АД към 30.09.2015г

 

 

ОСА    Оптела   2015г.

 

Финансов отчет на Оптела АД към 30.06.2015г.

 

Финансов отчет на Оптела АД към 31.03.2015г.

 

 Годишен финансов отчет на Оптела АД към 31.12.2014 г.

 

Финансов отчет на Оптела АД към 30.09.2014г.

 

ОСА   Оптела   2014 г.

 

Финансов отчет на Оптела АД към 30.06.2014г

 

Финансов отчет на Оптела АД към 31.03.2014г.

 

Годишен финансов отчет на Оптела АД към 31.12.2013г.

 

Финансов отчет на Оптела АД към 30.09.2013г.

 

ОСА    Оптела АД   2013 г.

 

Финансов отчет на Оптела АД към 30.06.2013г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансов отчет на Тех Парк Оптела АД към 30.09.2016г.