„Оптела – лазерни технологии“ АД с нов директор за връзка с инвеститорите

На 02.07.2010г. бе прекратено трудовото правоотношение на Николай Петров Нейчев като Директор за връзка с инвеститорите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД. На същата дата като Директор за връзка с инвеститорите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД бе назначена Кирилка Кирилова Иванова с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул. Добродол 15, ет.3 и адрес за кореспонденция: гр.Пловдив,

Read More...

„Оптела – лазерни технологии“ АД проведе общо събрание на акционерите

На 29 юни 2010 година в Пловдив, в седалището на дружеството „Оптела – лазерни технологии“ се проведе редовното годишно събрание на акционерите на „Оптела – лазерни технологии“ АД. В дневия ред на събранието бяха предвидени отчет на дейността на дружеството за изминалата 2009 година, разглреждане и одобряване на годишните финансови отчети, приемане нарешения за разпределение

Read More...

“ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД насрочи редовно годишно ОСА

С решение на Управителния съвет на “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД, взето на заседание на 17.05.2010 г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2010 г. от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив , ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 1 при следният дневен ред: 1.Отчет за дейността на

Read More...

„Оптела – лазерни технологии“ – отчети и допълнителни информации

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН на „ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД-Пловдив А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период. Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период. Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството. Емитентът е част от икономическата

Read More...

Доклад за дейността на група „Оптела – Лазерни технологии“

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА „ОПТЕЛА – Лазерни технологии” АД – ПЛОВДИВ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009г. І. Информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на групата по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа: 1.Развитие и резултати

Read More...

Договор за преобразуване чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

На 18.09.2009г., в гр.Пловдив в кантората на нотариус Светлана Кирилова, рег.№001, бе подписан Договор за преобразуване по Глава 16 от Търговския закон чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД, ЕИК 112003902, “КОРПОРАЦИЯУНИМАШ” АД, ЕИК 814189907,“УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД,ЕИК 160098669,“МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, ЕИК 112114614, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2000” АД, ЕИК 115270369 и „НОРЕКС -1” ЕООД, ЕИК

Read More...

Договор за преобразуване чрез вливане на “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

Днес, 18.09.2009г., в гр.Пловдив в кантората на Нотариус Светлана Кирилова, рег.№001, бе подписан Договор за преобразуване по Глава 16 от Търговския закон чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД, ЕИК 112003902, “КОРПОРАЦИЯУНИМАШ” АД, ЕИК 814189907,“УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД,ЕИК 160098669,“МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, ЕИК 112114614, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2000” АД, ЕИК 115270369 и „НОРЕКС -1” ЕООД, ЕИК

Read More...

Договор за преобразуване чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

На 18.09.2009г., в гр.Пловдив в кантората на нотариус Светлана Кирилова, рег.№001, бе подписан Договор за преобразуване по Глава 16 от Търговския закон чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД, ЕИК 112003902, “КОРПОРАЦИЯУНИМАШ” АД, ЕИК 814189907,“УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД,ЕИК 160098669,“МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, ЕИК 112114614, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2000” АД, ЕИК 115270369 и „НОРЕКС -1” ЕООД, ЕИК

Read More...

Договор за преобразуване чрез вливане на “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

Днес, 18.09.2009г., в гр.Пловдив в кантората на Нотариус Светлана Кирилова, рег.№001, бе подписан Договор за преобразуване по Глава 16 от Търговския закон чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД, ЕИК 112003902, “КОРПОРАЦИЯУНИМАШ” АД, ЕИК 814189907,“УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД,ЕИК 160098669,“МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, ЕИК 112114614, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2000” АД, ЕИК 115270369 и „НОРЕКС -1” ЕООД, ЕИК

Read More...