Финансов отчет на „Тех парк Оптела“ АД за II-ро тримесечие на 2019 г.

Декларация по чл.100 – ТУК Декларация по чл.100 – ТУК Бележки към финансовите отчети – ТУК Междинен доклад за дейността – ТУК Финансови отчети неконсолидирани – ТУК Форма 1 – ТУК

Read More...

Промяна в представителството на „Тех парк Оптела“ АД

На 29.07.2019г. с номер на вписване 20190729104737 в Търговския регистър Боян Рашков Сугарев, Христо Панчев Смоленов И Индийски институт по хардуерни технологии – България ЕООД бяха заличени като членове на Съвета на директорите на Тех парк Оптела АД. Със същия номер на вписване Десислава Николова Чергарова беше вписана като член на Съвета на директорите на

Read More...

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД на 28.06.2019г. от 09:00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов” № 14 и материали по дневен ред на събранието:

Покана Годишен доклад Отчет за дейността Доклад на независимия одитор Годишен доклад Информация приложение №11 Примерно пълномощно Бележки към финансовите отчети Финансови отчети неконсолидирани  

Read More...

Годишен финансов отчет на „Тех Парк Оптела“ АД за 2018 г. – одитиран

ГФО – Тук Бележки ГФО – Тук Годишен доклад дейност – Тук Информация приложение 11 – Тук ТПО – Тук Одиторски доклад – Тук Декларация чл. 100 – Тук Декларация – Тук Декларация 1 – Тук Декларация корпоративно управление – Тук Форма 1 – Тук Допълнително приложение – Тук

Read More...

Промяна в представителството на „Тех парк Оптела“ АД

Днес, 30.10.2018г. с номер на вписване 20181030084208 Неделчо Богоев Питропски беше вписан в Търговския регистър като Прокурист на “Тех парк Оптела” АД. Той ще представлява дружеството пред трети лица САМО ЗАЕДНО с един от представителите по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942 в качеството му

Read More...