Годишен финансов отчет на „Тех Парк Оптела“ АД за 2018 г. – одитиран

ГФО – Тук Бележки ГФО – Тук Годишен доклад дейност – Тук Информация приложение 11 – Тук ТПО – Тук Одиторски доклад – Тук Декларация чл. 100 – Тук Декларация – Тук Декларация 1 – Тук Декларация корпоративно управление – Тук Форма 1 – Тук Допълнително приложение – Тук

Read More...

Промяна в представителството на „Тех парк Оптела“ АД

Днес, 30.10.2018г. с номер на вписване 20181030084208 Неделчо Богоев Питропски беше вписан в Търговския регистър като Прокурист на “Тех парк Оптела” АД. Той ще представлява дружеството пред трети лица САМО ЗАЕДНО с един от представителите по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942 в качеството му

Read More...

Промяна в представителството на „Тех парк Оптела“ АД

На 03.10.2018 г. с номер на вписване 20181003112036 Неделчо Богоев Питропски беше заличен като представител по чл. 234, ал. 1 от ТЗ за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД като ю.л. член на СД и ю.л. Изпълнителен директор на Тех парк Оптела АД. Със същия номер на вписване Петър Нейчев Нейчев

Read More...