Доклад за дейността на група „Оптела – Лазерни технологии“

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА „ОПТЕЛА – Лазерни технологии” АД – ПЛОВДИВ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009г. І. Информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на групата по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа: 1.Развитие и резултати

Read More...

Декларация и допълнителна информация на „ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД-Пловдив

Декларация и допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН на „ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД-Пловдив.

Read More...

Договор за преобразуване чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

На 18.09.2009г., в гр.Пловдив в кантората на нотариус Светлана Кирилова, рег.№001, бе подписан Договор за преобразуване по Глава 16 от Търговския закон чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД, ЕИК 112003902, “КОРПОРАЦИЯУНИМАШ” АД, ЕИК 814189907,“УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД,ЕИК 160098669,“МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, ЕИК 112114614, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2000” АД, ЕИК 115270369 и „НОРЕКС -1” ЕООД, ЕИК

Read More...

Договор за преобразуване чрез вливане на “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

Днес, 18.09.2009г., в гр.Пловдив в кантората на Нотариус Светлана Кирилова, рег.№001, бе подписан Договор за преобразуване по Глава 16 от Търговския закон чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД, ЕИК 112003902, “КОРПОРАЦИЯУНИМАШ” АД, ЕИК 814189907,“УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД,ЕИК 160098669,“МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, ЕИК 112114614, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2000” АД, ЕИК 115270369 и „НОРЕКС -1” ЕООД, ЕИК

Read More...

Договор за преобразуване чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

На 18.09.2009г., в гр.Пловдив в кантората на нотариус Светлана Кирилова, рег.№001, бе подписан Договор за преобразуване по Глава 16 от Търговския закон чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД, ЕИК 112003902, “КОРПОРАЦИЯУНИМАШ” АД, ЕИК 814189907,“УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД,ЕИК 160098669,“МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, ЕИК 112114614, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2000” АД, ЕИК 115270369 и „НОРЕКС -1” ЕООД, ЕИК

Read More...

Договор за преобразуване чрез вливане на “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

Днес, 18.09.2009г., в гр.Пловдив в кантората на Нотариус Светлана Кирилова, рег.№001, бе подписан Договор за преобразуване по Глава 16 от Търговския закон чрез вливане на ЗММ “МЕТАЛИК” АД, ЕИК 112003902, “КОРПОРАЦИЯУНИМАШ” АД, ЕИК 814189907,“УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД,ЕИК 160098669,“МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, ЕИК 112114614, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2000” АД, ЕИК 115270369 и „НОРЕКС -1” ЕООД, ЕИК

Read More...

КФН одобри проспект на „Оптела – Лазерни технологии“

На своето редовно заседание Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на емисия акции, издадена от „ Оптела – Лазерни Технологии” АД – Пловдив. Емисията е в размер на 1 500 000 броя акции с номинална стойност от 1 лева. всяка и емисионна стойност от 2 лева., които ще бъдат издадени в резултат

Read More...