Финансов отчет на „Оптела-лазерни технологии“ АД за 3-то тримесечие 2011 г

І. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2011г. 1. На 31.08.2011г. бяха заличени в Търговския регистър като членове на Управителния съвет Енчо Евгениев Чолаков, Огнян Валентинов Бояджиев и Валерий Атанасов Гергиминов. Управителният съвет продължи дейността си в състав от пет лица: Чавдар Василев Младенов Петър Георгиев Стайков, Георги Атанасов Русенов, Иван Петров

Read More...

Промени в УС на „Оптела – лазерни технологии“ АД

Днес, 18.11.2010г. в Търговския регистър с номер 20101118122041 ВАЛЕРИ НЕНКОВ НЕНКОВ бе заличен като член на Управителния съвет на Оптела-лазерни технологии АД. Управителният съвет продължава дейността си в състав от осем лица, както следва: ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ, ЕНЧО ЕВГЕНИЕВ ЧОЛАКОВ, ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕКОВСКА, ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ, ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕНОВ, ХРИСТО ТАНЕВ ХРИСТОВ

Read More...

“ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД насрочи редовно годишно ОСА

С решение на Управителния съвет на “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД, взето на заседание на 17.05.2010 г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2010 г. от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив , ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 1 при следният дневен ред: 1.Отчет за дейността на

Read More...

„Оптела – лазерни технологии“ – отчети и допълнителни информации

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН на „ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД-Пловдив А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период. Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период. Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството. Емитентът е част от икономическата

Read More...

Промени в УС на „Оптела – лазерни технологии“ АД

Днес, 18.11.2010г. в Търговския регистър с номер 20101118122041 ВАЛЕРИ НЕНКОВ НЕНКОВ бе заличен като член на Управителния съвет на Оптела-лазерни технологии АД. Управителният съвет продължава дейността си в състав от осем лица, както следва: ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ, ЕНЧО ЕВГЕНИЕВ ЧОЛАКОВ, ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕКОВСКА, ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ, ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕНОВ, ХРИСТО ТАНЕВ ХРИСТОВ

Read More...

Доклади, отчети и протоколи на „Оптела – лазерни технологии“ АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА По чл. 33a от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН на «ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ» АД-Пловдив за второто тримесечие на 2010 год. І. Информация за важни събития, настъпили през първото полугодие на 2010г. 1. На 29.06.2010г. на адреса на управление на дружеството се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на

Read More...

„Оптела – лазерни технологии“ АД с нов директор за връзка с инвеститорите

На 02.07.2010г. бе прекратено трудовото правоотношение на Николай Петров Нейчев като Директор за връзка с инвеститорите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД. На същата дата като Директор за връзка с инвеститорите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД бе назначена Кирилка Кирилова Иванова с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул. Добродол 15, ет.3 и адрес за кореспонденция: гр.Пловдив,

Read More...

„Оптела – лазерни технологии“ АД проведе общо събрание на акционерите

На 29 юни 2010 година в Пловдив, в седалището на дружеството „Оптела – лазерни технологии“ се проведе редовното годишно събрание на акционерите на „Оптела – лазерни технологии“ АД. В дневия ред на събранието бяха предвидени отчет на дейността на дружеството за изминалата 2009 година, разглреждане и одобряване на годишните финансови отчети, приемане нарешения за разпределение

Read More...

“ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД насрочи редовно годишно ОСА

С решение на Управителния съвет на “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД, взето на заседание на 17.05.2010 г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2010 г. от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив , ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 1 при следният дневен ред: 1.Отчет за дейността на

Read More...

„Оптела – лазерни технологии“ – отчети и допълнителни информации

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН на „ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД-Пловдив А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период. Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период. Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството. Емитентът е част от икономическата

Read More...