Новият устав на „Пловдив Тех Парк“ АД вписан в Търговския регистър

На 19.03.2020г. с номер 20200319134031 в Търговския регистър беше вписан новия устав на „Пловдив Тех Парк“ АД, приет от ОСА на 02.03.2020г., с изменения в чл.7 и чл.10, във връзка с увеличението на номиналната стойност на емитираните от Пловдив Тех Парк АД акции от 1.00 лев на 5.00 лева и намаляването на броя им от

Read More...

Увеличение на номиналната стойност на емитираните от Пловдив Тех Парк АД акции и намаляването на броя им

Днес, 17.03.2020г. с номер на вписване 20200317153948 в Търговския регистър беше вписано увеличението на номиналната стойност на емитираните от Пловдив Тех Парк АД акции от 1.00 лев на 5.00 лева и намаляването на броя им от 26272085 броя на 5254417 броя при спазване на размера на капитала на дружеството от 26272085 лева. Aktualno_PTP_17.03.2020

Read More...

Програма за преструктуриране на капитала на „Пловдив Тех Парк“ АД

Днес, 20.01.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД се прие Програма за преструктуриране на капитала на дружеството и План за действие с индикативен график за изпълненинието му. Protokol_SD_PTP Programa_PTP

Read More...

„Тех парк Оптела“ АД стана „Пловдив Тех Парк“ АД

Днес, 02.01.2020 г. с номер на вписване 20200102114746 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ беше вписана промяната на наименованието на дружеството от „Тех парк Оптела“ АД на „Пловдив Тех Парк“ АД и беше променен и предмета на дейност на дружеството, а именно: „Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта

Read More...

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на „Тех парк Оптела“ АД, проведено на 23.12.2019г.

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на „Тех парк Оптела“ АД, проведено на 23.12.2019г. в гр.Пловдив, р-н Тракия, ул. „Вълко Шопов“ 14 Файлът можете да изтеглите от ТУК.

Read More...