“Тех парк Оптела” АД стана “Пловдив Тех Парк” АД

Днес, 02.01.2020 г. с номер на вписване 20200102114746 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ беше вписана промяната на наименованието на дружеството от “Тех парк Оптела” АД на “Пловдив Тех Парк” АД и беше променен и предмета на дейност на дружеството, а именно: “Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта

Read More...