Програма за преструктуриране на капитала на „Пловдив Тех Парк“ АД

Днес, 20.01.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД се прие Програма за преструктуриране на капитала на дружеството и План за действие с индикативен график за изпълненинието му. Protokol_SD_PTP Programa_PTP

Read More...

“Тех парк Оптела” АД стана “Пловдив Тех Парк” АД

Днес, 02.01.2020 г. с номер на вписване 20200102114746 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ беше вписана промяната на наименованието на дружеството от “Тех парк Оптела” АД на “Пловдив Тех Парк” АД и беше променен и предмета на дейност на дружеството, а именно: “Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта

Read More...