Написано от admin on октомври 30, 2018 in Информация за инвеститорите

Днес, 30.10.2018г. с номер на вписване 20181030084208 Неделчо Богоев Питропски беше вписан в Търговския регистър като Прокурист на „Тех парк Оптела“ АД. Той ще представлява дружеството пред трети лица САМО ЗАЕДНО с един от представителите по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942 в качеството му на ю.л. Изпълнителен директор.

Съдържанието може да изтеглите от тук.

Оставете коментар