Собственик на Тех Парк „Оптела“ е едноименното дружества „Тех Парк Оптела” АД създадено през 1980 г. за производство на високотехнологични лазерни системи – мощни СО2 лазери за рязане на метали, както и медицински лазери. Това производство намира пазари, както в Източна Европа, така и в Близкия изток. С разрастването на завода, по-късно се усвоява производството и на съоръжения за пречистване на битови и индустриални води.

В периода 1991 – 1996 г., в резултат на политико-икономическите промени в Източна Европа  и свиването на пазарите, производството намалява, а през 1997 г., дружеството е приватизирано. То става публично акционерно дружество със 100% частен капитал и е листвано на пода на БФБ-София АД. Новите собственици запазват профила на технология и производство и с правилно насочена политика на инвестиции, маркетинг и управление, успяват да стабилизират дружеството и да върнат част от изгубените пазари.

Възобновяват се дългогодишните контактите с Руската академия на науките в областта на лазерните технологии и производство на нови модерни, усъвършенствани системи. В резултат на това сътрудничество се усвояват и произвеждат системи за рязане и гравиране с твърдотелни и газови лазери, както и терапевтични лазери. В този период, съвместно с Руската академия на науките, в България започва да се провежда ежегодно „Конференция за лазери и лазерни технологии”, с участието на учени от БАН и цяла Европа. Създава се и „Лаборатория по лазерна безопасност“.

„Тех Парк Оптела“ АД е сертифицирано по Европейския стандарт за качество „ISO 9001”.

Като противодействие на глобалната икономическа криза след 2010 г., се започва диверсификация на производството и окрупняване, чрез вливане на няколко машиностроителни фирми. Увеличен е и капиталът на дружеството.

Персоналът на „Тех парк Оптела” АД се състои от висококвалифицирани специалисти, както и управленски екип с богат професионален опит. Участвали са в разработката на проекти финансирани по европейски програми и непрекъснато разширяват партньорството и сътрудничеството с фирми от Европа.

В предмета на дейност на „Тех парк Оптела” АД са включени и дейностите по високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор и т.н.