ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД ЗА III-TO ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

Декларация по чл.100 – ТУК

Форма 2 – ТУК

Декларация по чл.100 – ТУК

Информация съгласно Приложение №9 от Наредба 2 на КФН – ТУК

Пояснителни бележки – ТУК