Финансов отчет на „Тех парк Оптела“ АД за II-ро тримесечие на 2019 г.

Декларация по чл.100 – ТУК

Декларация по чл.100 – ТУК

Бележки към финансовите отчети – ТУК

Междинен доклад за дейността – ТУК

Финансови отчети неконсолидирани – ТУК

Форма 1 – ТУК