Финансов отчет на „Оптела-лазерни технологии“ АД за 3-то тримесечие 2011 г

І. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2011г.
1. На 31.08.2011г. бяха заличени в Търговския регистър като членове на Управителния съвет Енчо Евгениев Чолаков, Огнян Валентинов Бояджиев и Валерий Атанасов Гергиминов. Управителният съвет продължи дейността си в състав от пет лица: Чавдар Василев Младенов Петър Георгиев Стайков, Георги Атанасов Русенов, Иван Петров Нейчев и Стилиян Петков Пенев. На същата дата беше вписана и промяна в начина на представляване на дружеството, а именно: Чавдар Василев Младенов и Петър Георгиев Стайков представляват „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД пред трети лица –  ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

2. На 15.07.2011г. като член на  Управителния съвет беше вписан в Търговския регистър Стилиян Петков Пенчев.
3. Нa 29.06.2011г. в седалището на дружеството беше проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД. Беше приет годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. Поради пенсиониране беше освободен членът на Надзорния съвет Петър Нейчев Нейчев. На негово място беше избрано като ю.л. Член на Надзорния съвет КТИ „Съединение”АД, с представител Пламен Иванов Петков. За одитор на дружеството беше избран Стоян Тинчев.
4. На 15.04.2011г. в Търговския регистър като членове на Управителния съвет бяха заличени Христо Танев Христов и Дафинка Александрова Жековска. На същата дата като член на Управителния съвет беше вписан Иван Петров Нейчев.
5. През м.март 2011г. е изготвен годишния одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2010г и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД на 30.03.2011г.
Същият е публикуван на сайта на дружеството.
ІІ. Влияние на по-важните събития върху резултатите във финансовия отчет.
Цитираните събития не са оказали съществено влияние върху дейността на емитента през  третото тримесечие на 2011 г.
Към 30.09.2011г. „Оптела – ЛТ”АД реализира приходи от дейността в размер на 1518 хил.лв., които са с 34 % по-високи от тези за съответния период на предходната година /1134 х.лв./.Независимо от това финансовият резултат е загуба в размер на 302 х.лв. Основната причина за това е, че са продадени опитни образци от развойната дейност на цени значително по-ниски от стойността на изработването им, натрупани са значителни разходи по нови поръчки, като част от техния приход ще бъде отразен в следващите отчетни периоди, както и в резултат от сключени договорни отношения на дружеството с цел реализиране на трудносъбираеми вземания. Ако се елиминира това влияние, резултатът от текущия период свързан с оперативната дейност бележи положителен ръст в сравнение със същия период на предходната година, което е следствие от активното развитие на нови направления в дейността на дружеството /основно в областта на автосервизните услуги /.

ІІІ.  Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през финансовата година.

1. Риск от зависимост на „Оптела лазерни технологии” АД от клиенти и доставчици.
Доставките на дружеството с най-голям обем са тези, които са необходими при производството на металорежещи машини. По това направление дейността на дружеството е изложена на известен риск от повишаване на цените на комплектацията и услугите в машиностроенето.

2. Риск от покачване на цените на основни материали и суровини.
Риск за дейността на „Оптела лазерни технологии” АД представлява  покачването цените на суровините, използвани в машиностроенето.

3. Риск от повишаване цените на постоянните разходи – енергоносители, горива, транспорт, трудови възнаграждения.
Друг съществен риск за дейността на „Оптела лазерни технологии” АД е липсата на достатъчно квалифициран персонал на пазара на труда в България, което води до повишаване на неговата цена.

4. Риск от конкурентен натиск и навлизане на нови участници в пазарния сегмент.
В последно време нараства предлагането на сравнително нови и на атрактивни цени металорежещи машини,собственост на изпаднали в затруднение фирми – директно или от тяхните кредитори,което силно се отразява на пазара.

5. Валутен и финансов риск.
Дружеството реализира постъпления предимно в евро, към което местната валута е обвързана по фиксиран курс, поради което не е изложено пряко на съществен риск, свързан с възможни волатилни движения на валутните курсове. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за управление на риска.

ІV. Информация по чл. 33, ал. 3 и 4 от Нар. № 2 за сключени големи сделки със свързани лица.

Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица”.

С решение на събрание на НС на „КТИ Съединение” АД, което се състоя на 01.07.2011г. свързаните лица, с които Дружеството има взаимоотношения през периода са следните: Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, „Орфей Клуб Уелнес” АД, „Иновационен фонд Д1” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Популярна каса 95” АД, „Съединение Асет Мениджмънт” АД, „Атлас Финанс” ЕАД и „Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите”.
Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът, че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

Изпълнителни директори: ………………….
(П. Стайков)

………………….
(Ч.Младенов)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Приложение № 9
Към чл. 33, ал. 1т.4
Наредба № 2/17.09.2003

“ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД – гр. ПЛОВДИВ

Вътрешна информация, влияеща върху цената
на ценните книжа
за
третото тримесечие на 2011година

1. За емитента
През  третото тримесечие на 2011 година, обстоятелствата, влияещи върху цената на ценните книжа на “Оптела-Лазерни Технологии” АД като емитент са следните:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Контролът върху дружеството се осъществява от КТИ “Съединение” АД – гр. София. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на конторлните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Има промяна в състава на Управителния съвет и представляващите на дружеството.
На 31.08.2011г. бяха заличени в Търговския регистър като членове на Управителния съвет Енчо Евгениев Чолаков, Огнян Валентинов Бояджиев и Валерий Атанасов Гергиминов. Управителният съвет продължи дейността си в състав от пет лица: Чавдар Василев Младенов Петър Георгиев Стайков, Георги Атанасов Русенов, Иван Петров Нейчев и Стилиян Петков Пенев. На същата дата беше вписана и промяна в начина на представляване на дружеството, а именно: Чавдар Василев Младенов Петър Георгиев Стайков представляват „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД пред трети лица –  ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
На 15.07.2011г. Стилиян Петков Пенев бе вписан като член на Управителния съвет. На същата дата беше вписано решението Редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2011г., с което Петър Нейчев Нейчев бе освободен като член на Надзорния съвет. За нов член на Надзорния съвет бе избрано ю.л. – “Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, представлявано по чл.234 от Търговския закон от Пламен Иванов Петков.
На 15.04.2011г. Дафинка Александрова Жековска и Христо Танев Христов бяха заличени в Търговския Регистър като членове на Управителния Съвет. На същата дата Иван Петров Нейчев бе вписан като член на Управителния съвет.

Управителният съвет и Надзорният съвет продължават дейността си в следния състав:

Управителен съвет:
ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕНОВ
ИВАН ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ СТИЛИЯН ПЕТКОВ ПЕНЕВ
Надзорен съвет:
КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ” АД (представлявано от ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ) АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ

Дружеството се представлява пред трети лица от: ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
През третото тримесечие на 2011 г. не са приемани изменения или допълнения в устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
През третото тримесечие на 2011 г.не са предприемани структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма откриване на производство по ликвидация на дружеството

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма производство по несъстоятелност на дружеството или на негово дъщерно дружество

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
Няма придобивани и продадени  активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от  ЗППЦК

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

1.9. Решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор
Няма решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
На 29.06.2011г. Редовното годишно общо събрание на акционерите избра за одитор на дружеството за 2011г. Стоян Величков Тинчев, рег.№ 151 при ИДЕС.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството
Отчетеният финансов резултат на дружеството към 30.09.2011 година е  загуба в размер на 302 хил. лева.

1.12. Съществени загуби и причините за тях
Основната причина за отчетения финансов резултат към 30.09.2011г. са продадени опитни образци от развойна дейност на цени значително по-ниски от стойността на изработването им, както и сключване на договорни отношения на дружеството с цел реализиране на трудносъбираеми вземания. Като се елиминира това влияние, резултатът от оперативната дейност на дружеството в сравнение със същия отчетен период на предходната година бележи 34% ръст на приходите от дейността – 1518 х.лв. към 1134 х.лв приходи към 30.09.2010г.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер              вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството
Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад
Годишният модифициран одиторски доклад на “Оптела-лазерни технологии” – гр. Пловдив към 31.12.2010 година е публикуван.

1.15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента,както и  относно условията и реда за неговото плащане.
Не са разпределени дивиденти от  печалба.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението
През отчетния период няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж
През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане
“Оптела-лазерни технологии” АД няма  ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал
Няма увеличение или намаление на акционерния капитал

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството
Не са водени преговори за придобиване на дружеството

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството
Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

1.22.  Становище на управителния орган във връзка с  отправено търговско предложение
Към ръководството на дружеството няма отправено търговско предложение

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
Няма такива.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара
През отчетния период, няма въведени нови продукти  и разработки на пазара

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните години)
Не са получени големи поръчки за изпълнение, които да възлизат над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките  и използването на проиводствените мощности
Дружеството  извършва производствена дейност в момента, няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

1.27. Преустановяване  продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството
Няма такива преустановявания на продажбите на даден продукт.

1.28.  Покупка на патент
Не е извършена покупка на патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването,
отнемане на разрешение за дейност (лиценз)
Няма временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Срещу Оптела – Лазерни технологии АД се води търговско дело от страна на акционера Индустриален Капитал Холдинг АД. Претенцията е да им бъде заплатена сумата в размер на 1 494 031.39 лв – равностойност на притежаваните 1 519 560 броя акции в ЗММ Металик АД преди преобразуването на дружеството, чрез вливането му в Оптела – лазерни технологии АД съгласно договора за преобразуване. Претендират се и лихви от 24.06.2010г. На първа инстанция Пловдивски Окръжен Съд с Решение № 444/2010г. по търговско дело 402/2010г. отхвърли предявения от Индустриален Капитал Холдинг АД иск срещу Оптела – лазерни технологии АД.
Пловдивски апелативен съд на втора инстанция потвърди решението на Пловдивски окръжен съд, с което бе отхвърлен предявения от Индустриален Капитал Холдинг АД иск срещу Оптела – лазерни технологии АД.
Делото не е приключило и ищецът Индустриален Капитал Холдинг АД обжалва решението на Пловдивския Апелативен Съд пред Върховния Касационен Съд.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
Няма такива.

Изпълнителни директори: ………………….

(П. Стайков)

…………………..
(Ч.Младенов)
–––––––––––––––––––––––––––-
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на „ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД-Пловдив

ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.

А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период.
Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период.

Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството.

Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД-София. С решение на НС на КТИ “Съединение” АД, което се състоя на 01.07.2011г. свързаните лица, с които Дружеството има взаимоотношения през отчетното тримесечие са следните: Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, “Орфей Клуб Уелнес” АД, „Иновационен фонд Д1” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Популярна каса 95”АД, „Съединение Асет Мениджмънт” АД, „Атлас Финанс” ЕАД и „Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите”.

В. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента (преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност).

Продажби на дружества от икономическата група на «Корпорация за технологи и иновации Съединение» АД-София, към която принадлежи «Оптела-лазерни технологии» АД не са извършвани за периода.
Дружеството не се е разпореждало със собствени недвижими имоти чрез извършване на апортни вноски в капитала на други търговски дружества.

Г. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най – малко за следващото тримесечие.

„Оптела – лазерни технологии” АД реализира за третото тримесечие на 2011 г. 1518 хил.лв.приходи от дейността, при 1134 хил.лв. реализирани приходи от продажби за третото тримесечие на 2010 г. Дружеството отчита загуба  в размер на 302 хил. лева.
Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите за следващото тримесечие.

Д. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание на емитента към края на  първото  тримесечие на 2011г. и промените в притежаваните от лицата гласове от края на предходния отчетен период.

Съдебно регистрирания капитал на дружеството е 26 272 хил. лева, разпределен в  26 272 085 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, дивидент, ликвидационен дял и номинал от 1 лев всяка.
На 10.11.2010г. във връзка с процедура по преобразуване на “Корпорация за технологии и иновации “Съединение” АД в Централен депозитар бяха прехвърлени 3 094 850 броя акции от капитала на „Оптела – лазерни технологии” АД от Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД на „Атлас Финанс” ЕАД, представляващи 11.78%.
“Корпорация за технологии и иновации ”Съединение”АД – София притежава 13 349 723 акции или 50.81% от акциите на дружеството.
„Атлас Финанс” ЕАД, притежава 3 094 850 броя акции, представляващи 11.78% от акциите на дружеството.
Друг акционер, който държи над 5% от акциите на дружетвото е „Индустриален капитал Холдинг” АД с 1516521 акции, т.е. 5.77% от гласовете в Общото събрание на акционерите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД.

Е. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на  третото тримесечие на 2011г. и промените от края на предходния отчетен период.

Управителен съвет:
ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ 5058 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ 0 ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕНОВ 1014 ИВАН ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ                                                                    0 СТИЛИЯН ПЕТКОВ ПЕНЕВ                                                              0

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД      13349723 АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ 32794 СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ 8423

Основен акционер в дружеството е «Корпорация за технологи и иновации Съединение» АД-София с    13 349 723 бр.

Ж. Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал на емитента.
Срещу Оптела – Лазерни технологии АД се води търговско дело от страна на акционера Индустриален Капитал Холдинг АД. Претенцията е да им бъде заплатена сумата в размер на 1 494 031.39 лв – равностойност на притежаваните  1 519 560 броя акции в ЗММ Металик АД, преди преобразуването на дружеството чрез вливането му в Оптела – лазерни технологии АД, съгласно договора за преобразуване. Претендират се и лихви от 24.06.2010г.
На първа инстанция Пловдивски Окръжен Съд с Решение № 444/2010 по търговско дело 402/2010г. отхвърли предявения от Индустриален Капитал Холдинг АД иск срещу Оптела – лазерни технологии АД.
На втора инстанция Пловдивски Апелативен Съд потвърди решението на Пловдивски Окръжен Съд.
Към настоящия момент ищецът Индустриален Капитал Холдинг АД обжалва решението пред Върховния Касационен Съд.
Делото не е приключило.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Кредитодател

Кредитополучатеп

Годишна лихва
(%)

Неизплатена главница
лв

Срок на заема

ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД

Оптела Лазерни технологии АД

10

4500

дългосрочен

ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД

Оптела Лазерни технологии АД

10

60000

дългосрочен

ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД

Оптела Лазерни технологии АД

10

17150

дългосрочен

СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Оптела Лазерни технологии АД

12

1000

дългосрочен

СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Оптела Лазерни технологии АД

10

8500

дългосрочен

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

Оптела Лазерни технологии АД

10

13500

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

10

50000

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

10

78300

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

10

87350

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД

12

3670

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД

12

329900

дългосрочен

АТЛАС ФИНАНС ЕАД

Оптела Лазерни технологии АД

10

29578.76

дългосрочен

И. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.
Директор за връзка с инвеститорите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД е Кирилка Кирилова Иванова, гр. ПЛОВДИВ, УЛ. Д-Р Г. ВЪЛКОВИЧ 8, ТЕЛ. 0882 933 521
Изпълнителни директори: ………………….
(П. Стайков)

………………….
(Ч.Младенов)

ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – АД

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

НЕКОНСОЛИДИРАНИ

30.09.2011

 

съдържание страници

анализ на дейността                                                                           2

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 3

отчет за ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 5

отчет за паричните потоци 6

отчет за собствения капитал 7

бележки към финансовите отчети 8

анализ на дейността
Главният офис и адреса на управление на Оптела – лазерни технологии АД е гр. Пловдив, ул. „Проф. Цв. Лазаров” № 1
Дружеството е регистрирана в търговския регистър на ПОС по фирмено дело № 5807/1997г.
Дружеството се представлява от Изпълнителните директори – заедно и по отделно:
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ
Предмета на дейност на дружеството е : Проектиране, внедряване и производство на лазерни системи, лазерни източници, системи за тяхната автоматизация, лазерни оптични елементи, материали за лазерна техника; металорежещи машини, възли и детайли, комплектовка за тях, резервни части; металолеене; високотехнологични развойни продукти и услуги; управление и реновиране на промишлени обекти, съоръжения и машини; машини за почистване на отпадни битови и промишлени води; транспортни услуги в страната и чужбина; верига от автосервизи, високотехнологични услуги по сервиза на автомобили, ремонт на двигатели, възли, агрегати, сглобяване на автомобили, тунинговане за надеждност, икономичност и екологичност, оптично тунинговане, автобояджийски услуги, лизинг на автомобили, търговия с тях и резервни части, производство на авточасти, автомобили под наем; външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги; софтуерни, финансови услуги и участия; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица; както и всички други дейности, незабранени със закон.

Ключови данни

30.09.2011

BGN’000

31.12.2010

BGN’000

Приход от дейността

1518

2803

Финансов резултат

(302)

(3486)

Сума на активите

32544

32966

Дълготрайните активи

1001

1352

Инвестиционни имоти

18826

18599

Общо капитал

23830

24132

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.09.2011 г.

 

БЕЛЕЖКИ

30.09.2011

BGN’000

31.12.2010

BGN’000

АКТИВИ

 

Нетекущи активи

 

Дълготрайни материални активи

3

955

1294

Дълготрайни нематериални активи

4

46

58

Финансови активи

5

164

164

Инвестиционни имоти

6

18826

18599

Търговски и други вземания

7

2085

3142

 

22076

23257

 

Текущи активи

 

Материални запаси

8

4728

5041

Търговски и други вземания

9

5596

4527

Финансови активи

10

131

131

Парични средства и парични еквиваленти

11

13

10

 

10468

9709

 

Общо активи

 

32544

32966

29.10.2011 г.
Бележките на страници от 8 до 22 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител:………………………………….            ИЗП. ДИРЕКТОРИ: ……………………………………
/Атлас Финанс  ЕАД/                                        /П. Стайков, Ч.Младенов/
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.09.2011 г. продължение

 

БЕЛЕЖКИ

30.09.2011

BGN’000

31.12.2010

BGN’000

КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Капитал и резерви

 

Основен капитал

12

26272

26272

Резерви

13

2122

2122

Печалба (загуба) от минали години

(4262)

(776)

Печалба (загуба) от текущата година

(302)

(3486)

 

23830

24132

 

 

Нетекущи пасиви

 

Дългосрочни задължения

14

1469

 

Нетекущи данъчни пасиви

15

878

878

 

2347

878

 

Текущи пасиви

 

Краткосрочни задължения

16

6367

7956

 

6367

7956

 

Общо капитал и задължения

 

32544

32966

29.10.2011 г.
Бележките на страници от 8 до 22 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител:………………………………….            ИЗП. ДИРЕКТОРИ: ……………………………………
/Атлас Финанс  ЕАД/                                       /П. Стайков, Ч.Младенов/

отчет за всеобхватния доход
КЪМ 30.09.2011 г.

 

БЕЛЕЖКИ

30.09.2011

BGN’000

30.09.2010

BGN’000

Приходи

13

1518

1134

В т.ч.

 

Приходи от продукция

 

779

716

Други приходи от дейността

 

739

418

Разходи за дейността

14

1840

1412

В т.ч.

 

Разходи за материали

 

463

530

Разходи за външни услуги

 

365

233

Разходи за заплати

 

307

372

Разходи за социални осигуровки

 

65

95

Други разходи за дейността

 

182

18

Разходи за амортизация

 

138

169

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство

 

312

(18)

Балансова стойност на продадените активи

 

8

13

Печалба (загуба) от дейността

 

(322)

(278)

Приход (разход) от лихви

 

21

(1)

Други финансови приходи (разходи)

 

(1)

(1)

Общо финансови приходи (разходи)

 

20

(2)

Начислени отсрочени данъци през периода

 

Резултат преди данъчно облагане

 

(302)

(280)

Разходи за данъци

 

 

Нетна печалба (загуба) за годината

 

(302)

(280)

Други всеобхватни приходи/разходи

 

Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход

 

Друг всеобхватен доход за периода,нетно от данъка върху дохода

 

Общ всеобхватен доход за периода

 

(302)

(280)

29.10.2011 г.
Бележките на страници от 8 до 22 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител:………………………………….            ИЗП. ДИРЕКТОРИ: ……………………………………
/ Атлас Фнанс ЕАД/                              /П. Стайков, Ч.Младенов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
към 30.09.2011

30.09.2011

BGN’000

30.09.2010
BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност

 

 

Парични постъпления от клиенти

 

1244

1287

Парични плащания на доставчици и персонал

 

(617)

(1010)

Други постъпления и плащания от оперативната дейност

 

(589)

(262)

Паричен поток от дейността

38

15

Парични потоци от инвестиционна дейност

172

2

Парични потоци от финансова дейност

(207)

(33)

 

Нетни парични потоци

3

(16)

Парични средства в началото на годината

 

10

24

Парични средства в края на периода

13

8

29.10.2011 г.
Бележките на страници от 8 до 22 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител:………………………………….            ИЗП. ДИРЕКТОРИ: ……………………………………
/Атлас Финанс  ЕАД/                                       /П. Стайков, Ч.Младенов/
отчет за собствения капитал
КЪМ 30.09.2011 г.

основен капитал
BGN’000

резерви
BGN’000

печалба
bgN’000

Финансови активи на разположение за продажба

Печалби от преоценка на имоти

Актюерски печалби/загуби по планове с дефинирани доходи

общо
BGN’000

Остатък  към 01.01.2010 г.

26272

2122

(385)

28009

Корекция на грешки от минали периоди

Промяна на счетовод-
на политика

 

Преизчислен остатък към 01.01.2010 г.

26272

2122

(385)

28009

Промени в собствения капитал за 2010г.

(3486)

 

(3486)

Други изменения

(391)

(391)

Сума на всеобхватния доход за периода

26272

2122

(4262)

24132

Баланс към 31.12.2010

26272

2122

(4262)

24132

Промени в собствения капитал за 2011г.

(302)

 

(302)

Разпределение на печалбата

 

Др.изменения

 

Баланс към 31.03.2011

26272

2122

(4564)

23830

29.10.2011 г.
Бележките на страници от 8 до 22 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител:………………………………….            ИЗП. ДИРЕКТОРИ: ……………………………………
/Атлас Финанс  ЕАД/                                       /П. Стайков, Ч.Младенов/