ПРОМЯНА В ЛИЦАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД

На 10.10.2019г. с номер на свисване 20191010142338 в Търговския регистър Петър Георгиев Стайков беше заличен като представител по чл.234, ал. 1 от Търговския закон за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и представляващ Тех парк Оптела АД, ЕИК 825397012 пред трети лица.

Тех парк Оптела АД ще продължи да се представлява пред трети лица от представителите на Корпорация за технологии и иновации АД по чл.234, ал. 1 от Търговския закон в Съвета на директорите на дружеството, както следва: от Петър Нейчев Нейчев – самостоятелно, а от Венелин Красимиров Йорданов и Васка Георгиева Стоянова – заедно.

Информацията може да изтеглите от ТУК.