Покана за Извънредно ОСА на “Тех парк Оптела” АД

Покана за  Извънредно ОСА на “Тех парк Оптела” АД на 23.12.2019 г. от 10:00 часа и материали по дневния ред:

Декларация по чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК – ТУК

Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите – ТУК

Декларация и съгласиепо чл. 234, ал.3 от Търговския закон – ТУК

Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК – ТУК

Примерно пълномощно – ТУК

Протокол от заседание на Съвета на директорите – ТУК

Отказ на одитор – ТУК

Проект Устав на акционерното дружество – ТУК