„Оптела-лт“ АД – междинен доклад и информация

„Оптела-лт“ АД – междинен доклад и информация

І. Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2011г.
1. На 31.08.2011г. бяха заличени в Търговския регистър като членове на Управителния съвет Енчо Евгениев Чолаков, Огнян Валентинов Бояджиев и Валерий Атанасов Гергиминов. Управителният съвет продължи дейността си в състав от пет лица: Чавдар Василев Младенов Петър Георгиев Стайков, Георги Атанасов Русенов, Иван Петров Нейчев и Стилиян Петков Пенев. На същата дата беше вписана и промяна в начина на представляване на дружеството, а именно: Чавдар Василев Младенов и Петър Георгиев Стайков представляват „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД пред трети лица –  ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

2. На 15.07.2011г. като член на  Управителния съвет беше вписан в Търговския регистър Стилиян Петков Пенев.
3. Нa 29.06.2011г. в седалището на дружеството беше проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД. Беше приет годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. Поради пенсиониране беше освободен членът на Надзорния съвет Петър Нейчев Нейчев. На негово място беше избрано като ю.л. Член на Надзорния съвет КТИ „Съединение”АД, с представител Пламен Иванов Петков. За одитор на дружеството беше избран Стоян Тинчев.
4. На 15.04.2011г. в Търговския регистър като членове на Управителния съвет бяха заличени Христо Танев Христов и Дафинка Александрова Жековска. На същата дата като член на Управителния съвет беше вписан Иван Петров Нейчев.
5. През м.март 2011г. е изготвен годишния одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2010г и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД на 30.03.2011г.
Същият е публикуван на сайта на дружеството.
6.На 30.03.2012г.е изготвен годишния одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2011г. и е представен в Комисията за финансов надзор,Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.
ІІ. Влияние на по-важните събития върху резултатите във финансовия отчет.
Цитираните събития не са оказали съществено влияние върху дейността на емитента през  четвъртото тримесечие на 2011 г.
Към 31.03.2012г. „Оптела – ЛТ”АД реализира приходи от дейността в размер на 166 хил.лв., които са с 66 % по-малко от тези за съответния период на предходната година /482х.лв./. Финансовият резултат е загуба в размер на 29 х.лв. Основната причина за това е продължаващото ниско равнище на продажбите, преструктурирането на дейността извършено през 2011г. – прехвърляне на машиностроителното производство в новосъздадена за целта фирма, прекратяване на производството на инструментална екипировка и съоръжения за пречистване на отпадни води и преминаване към високотехнологични лазерни услуги и автосервизни услуги – ремонт, обслужване и прегледи на леки и товарни автомобили, търговия с резервни части, консумативи и аксесоари за тях.

ІІІ.  Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през финансовата година.
Фактори на финансовите рискове
Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове:
1. Риск от курсови разлики:
Свързан е с промяна на валутните курсове.Въвеждането на еврото като единна валутана ЕС минимизира влиянието на този риск.Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и евро.
2. Лихви по търговски и банкови кредити:
Паричните средства и разплащателните операции на дружествотоса съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност / Райфайзен банк и СИ банк/, което ограничава риска относно паричните средства и еквиваленти.

3. Кредитни рискове:
Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 90 дни /при ремонти на коли по линия на застрахователните компании/, но се вземат мерки чрез стопанските договори, чрез задържане на документи и по други начини за гарантиране на вземанията.

4. Ликвиден риск:
С преструктуриране на основната дейност на дружеството и увеличаване на дела на услугите се разчита на по-равномерни постъпления и от там намален ликвиден риск.

ІV. Информация по чл. 33, ал. 3 и 4 от Нар. № 2 за сключени големи сделки със свързани лица.

Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица”.

С решение на събрание на НС на „КТИ Съединение” АД, което се състоя на 01.07.2011г. свързаните лица, с които Дружеството има взаимоотношения през периода са следните: Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, „Орфей Клуб Уелнес” АД, „Иновационен фонд Д1” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Популярна каса 95” АД, „Съединение Асет Мениджмънт” АД, „Атлас Финанс” ЕАД и „Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите”.
Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът, че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.