„ОПТЕЛА“ АД

На 17.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на „ОПТЕЛА“ АД (с бивше наименование „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ АД):

1. Промяна на фирмата на дружеството от «Оптела – лазерни технологии» АД на «Оптела» АД;

2. Промяна на адреса на управление на Дружеството:  от гр.Пловдив, ул. «Проф. Цветан Лазаров», №1 на гр.Пловдив, ж.р.„Тракия“, ул. «Вълко Шопов», № 14. Промяната е свързана само със смяната на името на улицата и новото номериране на обектите на нея, но дружеството фактически остава на същата територия