Инвестиционно предложение на „Тех Парк ОПТЕЛА“АД за преустройство на промишлена сграда в образователен комплекс по информатика.

Уведомяваме Ви, че «ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА»АД  – Пловдив има следното инвестиционно предложение:

Преустройство и промяна на предназначението на първи и сутеренен етаж на промишлена сграда в разширение на образователен комплекс по информатика УПИ XII –  540.1092, за обществено и делово обслужване, кв. 89 по плана на ж.р. «Тракия», част VIII, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив.

1.Характеристика на инвестиционното предложение:

Във връзка с включването в предмета на дейност  на «ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА»АД  обучение по Информационни технологии  , се разработи проект за преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 56784.540.1362.1 /стар идентификатор 56784.540.1092.1/, използвана преди това като административно- битов корпус/ в учебен център. Предвижда се провеждането на курсове по Информатика  и отдаване под наем на площи на лицензирани от МОН учубни заведения Сградата е на три нива – два етажа и сутерен, всяко с площ от 813 кв.м.

  • На първия етаж се предвижда обособяването на 3 учебни зали за по 20 обучаеми и 1 аула за около 100 души плюс кабинети за преподаватели и администрация.
  • В сутеренния етаж ще се обособи Бюфет за хранене с капацитет 60 посетители и фитнес център за ползване от студенти и преподаватели.
  • На втория етаж вече са обособени 5 учебни зали за по 20 обучаеми,библиотека и кабинети за преподаватели и администрацията – въведен е в експлоатация в началото на 2019г
  • Трите нива са свързани с асансьор за лица с намалена подвижност,а на стълбището към първия етаж има еллеватор за инвалидни колички.

Инвестиционното предложение е по т.10б от Приложение 2 към чл.81, ал.1, т.2 от ЗООС – Обществено строителство.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности:

Основният процес е обучение на студенти по Информационни технологии в кабинети за теоретически и практически занятия и обезпечаването на съпътстващите дейности в този процес – административни услуги, подготовка на преподавателите, хранене, рекреация и др.

Предвижда се обща численост на персонала и обучаемите  до 400 души – с учебен процес на 2 смени.

Общата площ на заделения имот УПИ XII е 4 005 кв.м, в т.ч. застроена площ 813 кв.м на 2 етажа и сутерен, с РЗП 2 439 кв.м.

Не се налага нова инфраструктура:

  • Имотът се намира в гр.Пловдив,ж.р.»Тракия» и граничи с ул.»Вълко Шопов» и бул.»Цар Симеон».
  • Сградата е захранена с електроенергия  от ЕВН.Общата инсталирана мощност е под 200 кW и остава в границите на предоставената от Електроразпределителното предприятие мощност.
  • Сградата е включена в уличната водопроводна мрежа с водопроводно отклонение от стоманени тръби ф80 и водомерен възел ф80.На площадката има изградена канализацион-на мрежа за дъждовни и битови води,която е заустена в уличната канализационна мрежа.
  • Незастроената площ в имота ще се използва за паркиране и рекреация.През 2018г. е извършен основен ремонт на настилката,а зелените площи се поддържат в добро състояние.

Не се предвиждат никакви изкопни работи – строителството се изразява само в промяна на вътрешната планировка на етажите. Сервизните помещения запазват местата си.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Настоящето Инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващии  и одобрени с устройствен или друг план дейности в неговия обхват. Двата имота, с които граничи УПИ 12 /56784.540.1361 и 56784.540.10.91/ са също собственост на «ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА» АД, имат същия статут « за обществено и делово обслужване» и тяхното развитие се подчинява на обща концепция.

4.Местоположение:

Гр.Пловдив,общ.Пловдив, обл.Пловдив, Ж.Р.» Тракия», ул.» Вълко Шопов» № 14.

Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1362 /стар идентифик. 56784.540.1092/ ,който е преобразуван в УПИ XII – 540.1092, за обществено и делово обслужване, кв. 89 по плана на ж.р.“Тракия“, част VIII. Административният адрес е: гр. Пловдив, ж.к.“Тракия“, ул. “Вълко Шопов“ № 14. Не се засягат елементи на НЕМ, обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обекти на културното наследство. Най-близката защитена зона по Натура 2000 е ЗЗ „Река Марица“ (BG0000578). Няма необходимост от изграждането на нова или промяна на съществуващата инфраструктура. Няма трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не се предвижда ползването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията. Всички строителни материали,необходими за преустройството ще се доставят от лицензирани доставчици в готов вид и ще се влагат директно в строителните конструкции. Необходимата ел.енергия и вода за питейно-битови нужди ще се ползва от съществуващите Ел. И ВиК мрежи в района.

6.Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Няма да се емитират никакви опасни вещества.

7.Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Отоплението и вентилацията се решават с електрически термопомпи, така че не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

8.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Ще се генерират само битови отпадъци, които ще се събират разделно и извозват по договора, който имаме с Общинската фирма.

9.Отпадъчни води: Отпадъчните води на сградата са само битово-фекални и са заустени в градската канализационна система, експлоатирана от «ВиК»ЕООД – гр.Пловдив.

10.Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се предвижда, а и не се налага наличието на опасни химически вещества на територията на образователния комплекс.