“Тех парк Оптела” АД стана “Пловдив Тех Парк” АД

Днес, 02.01.2020 г. с номер на вписване 20200102114746 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ беше вписана промяната на наименованието на дружеството от “Тех парк Оптела” АД на “Пловдив Тех Парк” АД и беше променен и предмета на дейност на дружеството, а именно: “Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки; споделено работно пространство, стартъп програми, бизнес инкубатор и акселератор, проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; музей на технологиите; онлайн търговия, онлайн курсове; комплексни автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.” Беше вписан и новия устав на дружеството, във връзка с приетите изменения на наименованието и предмета на дейност.
Със същия номер на вписване Десислава Николова Чергарова беше заличена като член на Съвета на директорите, а Христо Панчев Смоленов беше вписан като член на Съвета на директорите.

Актуално състояние на “Пловдив Тех Парк” АД – Виж тук.

Актуален устав на “Пловдив Тех Парк” АД – Виж тук.